Araf Notları #2: Adalet

Bir bebek kafası… Yanındaki kelleler anası ve atası. Pazar sahasının zemnine kanla çizilmiş büyük bir günah çemberi içre koyulmuşlar, ahaliye ibret olsun diye. Zeminde üç kelle… Dile gelseler kendileri de söyleyemezler ne olduğunu günahlarının.

Yaklaşmak yasak, hataen olsa bile… İçre adım koyan meraklının başı, çember içre kalır. Bunu sağlamak için iki de kolcu tutmuş malikler.

Böyle sağlanırdı hak Rabeyd Harbi’nden önce. Artık odunumuz var, ahşabımız, çölün kalbinden gelen ağaçlarımız… Allah’ın bereketi bizimle.

Artık başımız yerlerde sürünmez, kazıklara asılır kelleleri haytaların.

Ses: Shockvoice | Çizim: vsenart

--

--

Yarım hikayeler ve notlar.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store